МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ РУХУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ МЕРЕЖ ПЕТРІ

Модель транспортної системи на основі мереж Петрі.

Борейко О.Ю., Зубко Р.А.
Кафедра Комп’ютерної інженерії, Тернопільський національний економічний університет

І. Постановка проблеми

Транспортна система вiдiграє ключову роль в соцiально-економiчних явищах будь-якого суспiльства, тому вона виступає важливим об’єктом дослiдження у сферi iнформацiйних технологiй. Для дослiдження транспортної системи, проблем розподiлення трафiку, та навантаження транспортних шляхiв – iнформацiйнi технологiї використовують весь свiй методологiчний iнструментарiй [1].

II. Мета роботи

Метою є розроблення моделi транспортної системи на основi теорiї мереж Петрi, яка дає змогу дослiдити динамiку проектованої системи [2].

III. Особливостi моделювання для контролю руху транспорту

Транспортна модель є програмним комплексом, який складається з iнформацiйних i розрахункових блокiв. Iнформацiйнi блоки утворюють єдину базу даних, яка призначена для зберiгання та обробки отриманої iнформацiї, що необхiдна для розрахунку транспортних потокiв. Розрахунковi блоки, якi допомагають реалiзувати алгоритми розв’язання задач певного математичного програмування, конкретно орiєнтуються на розрахунок потреби в пересуваннях i транспортних потоках.

Керуючись цим, безпосереднє створення бази моделi i заповнення її вихiдними даними можна роздiлити на декiлкьа незалежних мiж собою етапiв – це створення транспортної пропозицiї та моделювання транспортного попиту, що вiдображено на рисунку 1.

struct1jpg

Ґрунтуючись на змодельованiй транспортнiй пропозицiї, розраховуються витрати якi були затраченi на здiйснення кореспонденцiй – це означає, що розраховуються матрицi затрат. Маючи обсягi згенерованого попиту i матрицi затрат ми створюємо розподiл попиту, тобто розраховуються конкретнi матрицi кореспонденцiй для всiх наявних шарiв попиту вiдповiдного транспортного району. Конкретна поведiнка людей в користуваннi транспорту, основу якої являє функцiя оцiнки, отримує незалежнi параметри – коефiцiєнти функцiї (а, b, c) [3]. Коефiцiєнти i їх значення отримуються в результатi опитування населення, якi приведенi на рисунку 2.

Саме на базi опитування створюється певна послiдовнiсть пересувань за одну добу. Таким прикладом послiдовностi перемiщень чи послiдновної трансформацiї людської дiяльностi на протязi доби є ряд конкретної закономiрної активностi Д-Р-М-Д (Дiм – Робота – Магазин – Дiм), вiд них створюються однотипнi перемiщення Д-Р (Дiм – Робота), Р-М (Робота – Магазин), М-Д (Магазин – Дiм), якi, можуть бути як початком, так i завершенням усього перемiщення, тобто джерелом-цiллю.

traekt

Таким чином, з результатiв розрахунку процедури розподiлу обчислюються матрицi
кореспонденцiй для всiх рiвнiв попиту.

Розрахувавши матрицi кореспонденцiй по отриманих рiвнях попиту, необхiдно розмежувати цi матрицi по конкретних режимах руху. Кожний режим руху буде встановлювати спосiб реалiзацiї кореспонденцiї – на персональному(ПТ) або на громадському транспортi (ГТ) [4].

Розмежування шарiв попиту за конкретними режимами руху вiдбувається на основi наступних функцiй оцiнки: Logit, Kirchoff, Box-Сox, Комбiновано, виду:

func

Функцiя оцiнки визначається з опитування населення мiста про дальнiсть i середнiй час поїздки на певному видi транспорту (iндивiдуальному, громадському).

В результатi розрахунку, отриманi матрицi кореспонденцiї по всiх режимах руху.

Висновок

Отже, зростання iнтенсивностi транспортних потокiв й обмеженi можливостi модернiзацiї та розвитку дорожньої мережi зумовлюють необхiднiсть дослiдження та розроблення моделi транспортної системи на основi теорiї мереж Петрi, що дає змогу дослiдити динамiку, наявнiсть тупикiв, живучiсть системи.

Список використаних джерел

 

1. Теслюк В.М., Лобур М.В., Раєвський П.Ю., Денисюк П.Ю. Автоматизована система розв’язування оптимізаційних
задач при проектуванні інтегральних мікровбудованих систем // Вісник Національного університету „Львівська
політехніка‖: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2005. – №549.- С. 174-183.
2. Бузовський Е. А. Високоефективне використання транспорту/ Е.А. Бузьковський – Київ: 1989. – С. 121-154.
3. Гончаров С. Транспортний комплекс України / С.Гончаров //Фондовий ринок. – 2001.- №20.- С. 22-43.
4. Діяк І. Наш транзитний пасажир: Газопроводи України / І.Діяк // Україна молода. – 2001. – №19.- С. 33-40
5. Дикаль В., Креймер В. Ефективность транспортных систем / В. Дикаль, В. Креймер// Бизнес – Информ. – 1998. – №12.
– С. 45-60.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Закрыть меню